13.01.2020 · Obligació de les persones físiques i jurídiques de comunicar al Banc d’Espanya les seves transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior

D’acord amb la Circular 4/2012 del Banc d’Espanya s’obliguen les persones físiques i jurídiques a comunicar al Banc d’Espanya les seves transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior realitzades durant el 2019.


 

Li recordem que d’acord amb la Circular 4/2012 del Banc d’Espanya, s’estableix que els residents a Espanya (tant persones físiques com jurídiques) tenen l’obligació de comunicar al Banc d’Espanya les transaccions i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior (formulari ETE).

OBLIGACIONS INFORMATIVES DAVANT EL BANC D’ESPANYA: FORMULARI ETE

La normativa vigent en matèria de transaccions econòmiques amb l’exterior estableix l’obligació per tot resident a Espanya, diferent dels proveïdors de serveis de pagament inscrits en els registres oficials del Banc d’Espanya, a declarar davant aquest organisme:

– Les operacions per compte propi amb no residents, siguin pel concepte que siguin i independentment de com es liquidin (a través de comptes de residents a Espanya o en l’exterior, per compensació o mitjançant lliurament en efectiu).

– Els saldos i les seves variacions d’actius i passius exteriors.

Les societats que pertanyen a un grup hauran de presentar la informació corresponent de manera individual. No obstant això, si es compleixen determinats requisits, aquesta informació podrà ser remesa de manera conjunta per un mateix remitent.

Estan obligats a informar davant el Banc d’Espanya les persones físiques i les persones jurídiques (públiques o privades) residents a Espanya, diferents dels proveïdors de serveis de pagament (entitats de crèdit i entitats de pagament) inscrits en els registres oficials del Banc d’Espanya.

QUÈ S’HA DE COMUNICAR? 

S’haurà d’informar el Banc d’Espanya de qualsevol transacció que duguin a terme amb estrangers; i  dels balanços d’actius i passius en l’exterior, així com de qualsevol canvi que es produeixi en aquestes posicions.

Les transaccions amb no residents comprenen totes les operacions per compte propi, de qualsevol naturalesa i amb independència de com es liquidin. Es consideren operacions a aquest efecte tots els actes, negocis i operacions que suposin -o del compliment de les quals pugui derivar-se- cobraments, pagaments o transferències exteriors així com variacions en comptes o posicions financeres deutores o creditores.

Igualment, s’haurà d’informar dels saldos i variacions d’actius i passius enfront de l’exterior, sigui quina sigui la forma en la qual es materialitzin.

Atenció. Aquesta obligació resulta d’aplicació, per exemple, a aquells clients (residents) de banca privada a Espanya, que realitzin operacions per compte propi amb no residents sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin, és a dir, si es liquiden mitjançant transferències exteriors, a través d’abonaments o deutes en comptes bancaris o interempresa, per compensació o mitjançant lliurament d’efectiu, i/o que hagin optat per un model de custòdia del seu efectiu i valors en l’exterior, i que, per tant, tingui saldos i variacions d’actius o passius enfront de l’exterior, sigui quina sigui la forma en la qual es materialitzin (comptes en entitats bancàries o financeres, comptes interempreses, dipòsits d’efectiu o de valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute, instruments financers derivats, immobles, etc.).

QUAN CAL COMUNICAR? 

La periodicitat de les comunicacions dependrà del volum de les transaccions realitzades pels subjectes obligats durant l’any immediatament anterior, així com dels saldos d’actius i passius d’aquests subjectes obligats el 31 de desembre de l’any anterior.

Les declaracions s’hauran de presentar amb periodicitat mensual, trimestral o anual tan aviat com es compleixin els corresponents llindars:

  • Periodicitat mensual, i dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes natural, quan la suma, una a una i sense compensar saldos creditors i deutors amb la finalitat de presentar un saldo únic, de les transaccions amb no residents hagudes durant l’any immediatament anterior, o la suma dels saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, sigui igual o superior a 300 milions d’euros.
  • Periodicitat trimestral, i dins dels 20 dies següents a la fi de cada trimestre natural, quan la suma, una a una i sense compensar, de les transaccions amb no residents hagudes durant l’any immediatament anterior, o la suma dels saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, sigui igual o superior a 100 milions i inferior a 300 milions d’euros.
  • Periodicitat anual, i no més tard del 20 de gener de l’any següent, quan la suma, una a una i sense compensar, de les transaccions amb no residents hagudes durant l’any immediatament anterior, o la suma dels saldos actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, sigui inferior a 100 milions d’euros.

És important aclarir que:

  • S’haurà de presentar una declaració, encara que en el corresponent període no s’haguessin realitzat transaccions, si els saldos actius o passius exteriors arribin als llindars de notificació.
  • Caldrà comunicar totes i cadascuna de les transaccions i variacions del període encara que els seus saldos finals fossin zero.
  • Dins del mateix exercici econòmic no està permès canviar més d’una vegada de periodicitat, ni canviar la periodicitat a una altra amb menor freqüència (és a dir, passar de mensual a trimestral o de trimestral a anual).

Atenció. Quan els imports abans referits no superin el milió d’euros la declaració només s’enviarà al Banc d’Espanya a requeriment exprés d’aquest i en un termini màxim de dos mesos des de la data de sol·licitud.

No obstant això, aquells residents que, tot i no haver assolit els llindars de declaració abans exposats, els superessin al llarg de l’any corrent quedaran obligats a presentar les declaracions amb la periodicitat que correspongui, a partir del moment en el qual aquests límits s’excedeixin.

Sense perjudici de l’anterior, quan ni l’import dels saldos ni el de les transaccions superin els 50 milions d’euros, les declaracions, es podran efectuar de forma resumida, contenint exclusivament els saldos inicial i final d’actius i de passius exteriors, la suma total de les operacions de cobrament i la suma total de les operacions de pagament del període declarat.

COM CAL COMUNICAR? 

La informació s’haurà de remetre al Departament d’Estadística del Banc d’Espanya, utilitzant per a això un formulari únic per mitjans telemàtics (model ETE, enquesta de transaccions exteriors).

D’acord amb aquesta normativa, les persones físiques, hauran de presentar aquest formulari mitjançant el DNI electrònic o un certificat electrònic expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), obtingut de manera particular per a cada persona física.

Les persones jurídiques, hauran de tenir un certificat electrònic emès per la FNMT o per al de la CNMV o l’emès pel Banc d’Espanya.

Per a més informació:

Enllaç Banc d’Espanya associat a les Declaracions de transaccions amb l’exterior

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/Presentacion_po_31e444328b15831.html

Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.