Avís Legal

 

IDENTITAT DEL TITULAR

En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de TEIXIDÓ Associats:

– Denominació: Teixidó Associats Consellers, S.L.U
– Domicili social: Pg. de l’Estació, 19-23. CP 25600. Balaguer
– Inscripció: Registre Mercantil de Lleida, tom 1145, foli 43, full número L-22691, inscripció 1 ª
– CIF: B-25661364

1.- OBJECTE

TEIXIDÓ ASSOCIATS CONSELLERS, S.L.U. (En endavant TEIXIDÓ Associats) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.teixido.net, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, TEIXIDÓ Associats, facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevols altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que visiteu la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que TEIXIDÓ Associats es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web de TEIXIDÓ Associats.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1.- Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web

La prestació de serveis per part de TEIXIDÓ Associats té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats per TEIXIDÓ Associats o per tercers a través de la web poden estar subjectes al pagament d’un preu determinat en funció dels serveis que es contractin.

2.2.- Usuaris

Tot i que la utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni al previ compliment d’un formulari, per això, en relació amb les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a TEIXIDÓ Associats.

A més l’usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d’usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a TEIXIDÓ Associats. la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l’usuari l’únic responsable fins l’esmentada notificació.

2.3.- Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal.libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.4.- Obligació de fer un ús correcte de la web

L’usuari es compromet a utilitzar el present lloc web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il.lícites o prohibides, lesives de dret i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de TEIXIDÓ Associats.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

· Sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.

· Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.

· Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

· Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.

· De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.

· Constitueixi publicitat il.lícita, enganyosa o deslleial.

3.- PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web és propietat de TEIXIDÓ Associats.

L’usuari reconeix que TEIXIDÓ Associats és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, sobre els textos, articles doctrinals, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel.lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements de la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d’assegurar la protecció d’aquests drets.

L’enviament per part de l’usuari de continguts al portal de TEIXIDÓ Associats a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l’atorgament a TEIXIDÓ Associats d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquests continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar-i comercialitzar en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la web i les xarxes socials. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir i/o subllicenciar aquests continguts a tercers.

L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari, a més, assumeix l’obligació de mantenir a TEIXIDÓ Associats i/o qualsevol dels seus treballadors, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

4.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TEIXIDÓ Associats està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, TEIXIDÓ Associats no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, TEIXIDÓ Associats manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TEIXIDÓ Associats no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de TEIXIDÓ Associats. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, TEIXIDÓ Associats es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col.laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.

6.- XARXES SOCIALS

L’informem que TEIXIDÓ Associats pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin (fent-se seguidors de TEIXIDÓ Associats en les xarxes socials -i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes-) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il.lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il.lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que TEIXIDÓ Associats consideri inapropiats.

– I en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció dels menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel.lectual i industrial.

Tanmateix, TEIXIDÓ Associats es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

7.- COOKIES

El present lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina), per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de cookies.

8.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

TEIXIDÓ Associats s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, TEIXIDÓ Associats no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

TEIXIDÓ Associats no atorga cap garantia ni es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col.lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il.lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

TEIXIDÓ Associats no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il.legal o indegut de la present pàgina web.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

© Teixidó Associats Consellers, S.L.U. 2018. Tots els drets reservats.