Dades

  • Dades d’inscripció al Registre Mercantil :
    R.M. Lleida, Tom 1145, Foli 43, Full L. 22691, inscrip. 1ª
  • Codi d’identificació fiscal :
    B-25661364