Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

01.04.2019 · Nous ajuts per als autònoms en la compra de vehicles

Els treballadors autònoms que es comprin un vehicle podran accedir a ajuts de fins a 15.000 euros. Així és com es contempla en el Reial decret 132/2019, de 8 de març, pel qual s’atorga la concessió directa d’ajuts del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES) a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regulen les bases del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), dotat amb 45 milions d’euros i dirigit a incentivar la compra de vehicles alternatius, instal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, el desenvolupament d’incentius per a implantar sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures recollides a Plans de transport als centres de treball.


Llegeix la notícia completa »

01.04.2019 · Les treballadores autònomes es poden beneficiar de les bonificacions per maternitat amb data d’1 de gener, hagin cessat en el RETA o no

La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat es puguin acollir a una bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, encara que no s’hagin donat de baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).


Llegeix la notícia completa »

01.04.2019 · Increment de deducció per maternitat per despeses de guarderia en l’IRPF

Amb efectes des de 2018 l’import de la deducció per maternitat en l’IRPF es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Li expliquem com es calcula i fins a quin moment es pot aplicar aquesta nova deducció en el seu IRPF.


Llegeix la notícia completa »

25.03.2019 · Les claus de la nova Llei de crèdit immobiliari. Com afectarà les hipoteques?

Al BOE de 16 de març de 2019 s’ha publicat la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (coneguda com la nova “Llei hipotecària”) que entrarà en vigor el 16 de juny de 2019 amb l’objectiu de reduir les despeses associades a modificacions en els contractes hipotecaris i reforçar la transparència, i estén el seu règim jurídic a totes les persones físiques, amb independència que siguin o no consumidors. Entre altres mesures, es regula la informació bàsica que ha de figurar en la publicitat dels préstecs hipotecaris; s’estableix la possibilitat que el prestatari pugui, en qualsevol moment anterior a l’expiració del termini, reemborsar totalment o parcial la quantitat deguda. Es pot pactar un termini de comunicació prèvia que no excedeixi d’un mes; l’interès de demora serà l’interès remuneratori més tres punts percentuals al llarg del període en el qual aquell resulti exigible, etc.


Llegeix la notícia completa »

25.03.2019 · Novetats en matèria de protecció social i lluita contra la precarietat laboral (Reial decret llei 8/2019)

Al BOE del dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019 (RDL), de 8 de març, que conté un paquet de mesures urgents en matèria de protecció social i ocupació, entre les quals destaquen les noves obligacions sobre el registre obligatori de jornada, juntament amb noves mesures de foment de l’ocupació indefinida, protecció social i en relació al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.


Llegeix la notícia completa »

18.03.2019 · S’acosta l’hora de passar comptes amb Hisenda: aprovats els models de renda i patrimoni de l’exercici 2018

Un any més per als contribuents de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni (IP) s’acosta l’hora de passar comptes amb Hisenda de les seves obligacions fiscals. Al BOE del dia 13 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de renda i patrimoni, exercici 2018. El termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’IRPF/IP, sigui quin sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 2 d’abril i 1 de juliol de 2019, tots dos inclosos. En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 2 d’abril fins al 26 de juny de 2019, tots dos inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon termini: fins a l’1 de juliol de 2019.


Llegeix la notícia completa »

18.03.2019 · Publicat el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral

Al BOE del 7 de març s’ha publicat el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col·locació i l’ocupació, que incideixen de forma directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple en l’equiparació de les setmanes de suspensió de treball per naixement per a tots dos progenitors, elaboració de plans d’igualtat, i cotització per als cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.


Llegeix la notícia completa »

11.03.2019 · Mesures per a afavorir la igualtat en l’àmbit laboral

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació (pendent de publicació al BOE), l’objectiu del qual és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la coresponsabilitat. Entre altres mesures, s’amplia el permís de paternitat, però de manera gradual: el 2019 fins a les 8 setmanes; el 2020 fins a les 12 setmanes i el 2021 fins a les 16 setmanes.


Llegeix la notícia completa »

11.03.2019 · El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Recordem que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió, que inclourà, quan escaigui, l’estat d’informació no financera i la proposta d’aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes i l’informe de gestió consolidats. Per tant, amb caràcter general la data límit serà el 31 de març de cada any, excepte en aquells casos en els quals l’exercici social no coincideixi amb l’any natural.


Llegeix la notícia completa »

11.03.2019 · Aprovat el nou Reial decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Amb efectes des del 6 de març de 2019, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que pretén millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible. S’aprova després que el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, sobre aquesta mateixa matèria, no aconseguís superar el tràmit de convalidació en el Congrés dels Diputats.


Llegeix la notícia completa »

04.03.2019 · Un treballador autònom pot contractar un familiar per temps indefinit?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos.


Llegeix la notícia completa »

04.03.2019 · Un autònom que està de baixa ha de pagar les seves quotes?

Quantes vegades ens ha sorgit aquest dubte. La normativa ha canviat recentment, i sorgeixen dubtes entre el col·lectiu sobre la fórmula exacta per pagar les seves quotes quan s’està de baixa.


Llegeix la notícia completa »

04.03.2019 · Aprovada la nova Llei de secrets empresarials

Al BOE del dia 21 de febrer de 2019, s’ha aprovat la nova Llei de secrets empresarials, que entre altres novetats, estableix que la protecció dels secrets empresarials s’estén al que s’anomena «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats de forma il·lícita. També es regula les accions de defensa dels secrets empresarials, amb especial atenció a la indemnització de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut econòmic com a la facilitació del seu càlcul i liquidació.


Llegeix la notícia completa »

25.02.2019 · Se suspèn la reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Entre les novetats laborals que s’han aprovat per a 2019, destaca la suspensió (que no derogació) del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.


Llegeix la notícia completa »

25.02.2019 · Publicades les cotitzacions a la Seguretat Social pel 2019

S’ha aprovat l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2019. Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització en el règim general per a l’any 2019 queden fixats, respectivament, en 4.070,10 i 1.050,00 euros mensuals. En aquesta Ordre també es regulen altres qüestions en matèria de cotització a la Seguretat Social. Per exemple, s’estableixen els tipus de cotització aplicables en alguns supòsits especials (com quan una empresa té un treballador que ha arribat a l’edat de jubilació i respecte del qual pot aplicar-se una exoneració en les cotitzacions), o s’indica com han de cotitzar les empreses que tinguin treballadors en situació de pluriocupació (és a dir, empleats que treballen en més d’una empresa i que cotitzen en totes elles en el règim general).


Llegeix la notícia completa »