Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

21.01.2019 · Nova declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats (deducció per maternitat en l’IRPF)

Li recordem que aquesta declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar exclusivament, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors. Excepcionalment, per a 2018 el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Per als exercicis següents, el termini de presentació serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediat anterior.


Llegeix la notícia completa »

21.01.2019 · Des de 2019 els contractes temporals de curta durada tenen un cost superior de Seguretat Social

La nova normativa incrementa el recàrrec que s’establia en la quota de contingències comunes en els contractes de molt curta durada, igual o inferior a 5 dies, inclosos els d’interinitat. Aquest recàrrec passa del 36% al 40%. També s’ha modificat el còmput dels períodes de cotització.


Llegeix la notícia completa »

21.01.2019 · Avanç de mesures fiscals contingudes en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 2019

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019 introdueix diverses mesures fiscals, entre les que destaquen, una baixada del tipus impositiu del 25% al 23% en l’impost sobre societats per a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros, així com una pujada de dos punts per a les rendes del treball superiors a 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros. Així mateix, per a les rendes del capital, s’incrementa en quatre punts el tipus de l’IRPF per a les rendes de l’estalvi superiors a 140.000 euros. També es redueix l’IVA per als productes d’higiene femenina, que passen d’un tipus reduït del 10% al superreduït del 4%. Per la seva part, l’IVA dels serveis veterinaris baixarà del 21 al 10%. Així mateix, es redueix l’IVA per a les descàrregues i subscripcions digitals de llibres, periòdics i revistes passant del 21% al 4%.


Llegeix la notícia completa »

14.01.2019 · Novetats en l’IVA i obligacions de facturació per a 2019

S’ha aprovat el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l’IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que inclouen novetats en relació amb la regla d’inversió del subjecte passiu per adquisició d’immobles; a les obligacions formals del règim especial de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió; al subministrament immediat d’informació (SII); expedició de factura obligatòria així com en relació amb la facturació de serveis en les quals intervenen agències de viatges actuant com a mediadores en nom i per compte d’altri o amb relació alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, entre altres novetats.


Llegeix la notícia completa »

14.01.2019 · Les 10 claus de les modificacions laborals per a autònoms 2019

L’any 2019 ha començat amb molts canvis importants per al col·lectiu dels treballadors autònoms, com noves cobertures obligatòries, noves bases mínimes i tipus de cotització i altres novetats…


Llegeix la notícia completa »

07.01.2019 · Aprovades mesures urgents en matèria tributària i cadastral

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat Reial decret llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, com l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, tributació per mòduls, actualització dels valors cadastrals, pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni, etc.


Llegeix la notícia completa »

07.01.2019 · Aprovada la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria laboral i d’ocupació per a 2019

S’ha aprovat el Reial decret llei 28/2018 que conté importants mesures que afecten bona part dels àmbits de la Seguretat Social, com són els de la revaloració de les pensions i altres prestacions socials públiques i la determinació de les bases mínimes i màximes de cotització per a 2019 juntament amb altres reformes en l’àmbit laboral com reinstaurar la capacitat dels convenis col·lectius d’establir jubilacions obligatòries per edat, reduir el nombre mínim de jornades per a accedir al subsidi per desocupació o renda agrària de treballadors temporers, la derogació expressa de les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació o les mesures d’acompanyament al salari dels joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, així com reformes que afecten els treballadors autònoms.


Llegeix la notícia completa »

31.12.2018 · Què hem de saber sobre la figura del comissionista mercantil?

El contracte de comissió mercantil està previst per a regular operacions esporàdiques, no habituals, en les quals el comitent encarrega al comissionista la realització d’activitats puntuals a canvi d’una comissió. La principal diferència entre agent i comissionista és que l’activitat del primer és estable i la del segon no.


Llegeix la notícia completa »

31.12.2018 · Els morosos hauran de pagar multes de fins a 800.000 euros

Que l’Administració pugui sancionar directament a les empreses evita que el creditor assumeixi la responsabilitat d’actuar contra el deutor, això és, que s’enfronti al seu client.


Llegeix la notícia completa »

31.12.2018 · Aprovada la pujada de 900 euros del salari mínim interprofessional per a 2019

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual s’incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. L’SMI per a 2019 quedaria fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.


Llegeix la notícia completa »

24.12.2018 · Un autònom pot ser gerent de la seva empresa i cobrar la jubilació

El jutjat social número 3 d’Oviedo ha dictat una sentència en la qual reconeix a un autònom el dret a percebre una pensió de jubilació del 100% i compatibilitzar-la amb la seva activitat com a gestor de la seva pròpia empresa.


Llegeix la notícia completa »

24.12.2018 · Mesures fiscals en l’ITP i l’IBI a favor del lloguer d’habitatge

S’estableix l’exempció de l’ITP en la subscripció de contractes d’arrendament per a ús estable i permanent i noves mesures a l’IBI per a afavorir el lloguer.


Llegeix la notícia completa »

24.12.2018 · Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2019.


Llegeix la notícia completa »

24.12.2018 · Com millorar el control de la tresoreria en 9 claus

A l’hora de portar un control sobre la tresoreria de les empreses sempre solen aparèixer problemes. En moltes ocasions les xifres no arriben a quadrar o s’acaben perdent factures perquè no s’ha dut a terme una gestió correcta. Si es fessin bé les coses des d’un principi les empreses es podrien estalviar més d’un maldecap.


Llegeix la notícia completa »

17.12.2018 · Ja pot demanar la devolució en l’IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat

L’Agència Tributària ha publicat al seu web el formulari oficial per demanar la devolució de les retencions en l’IRPF en les prestacions per maternitat i paternitat des de l’any 2014.


Llegeix la notícia completa »