Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

11.11.2019 · Termini de preavís en el supòsit d’un acomiadament objectiu

En el cas d’un acomiadament objectiu, al treballador afectat per l’extinció cal concedir-li un termini de preavís de 15 dies, computat des del lliurament de l’escrit d’extinció fins a l’efectiva extinció del contracte.


Llegeix la notícia completa »

11.11.2019 · És vàlida la convocatòria de la junta general realitzada per correu electrònic?

D’acord amb la Llei de societats de capital, en els estatuts es pot establir que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l’anunci pels socis (per exemple, per burofax). A més, la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) ha assenyalat que és vàlid que un d’aquests procediments consisteixi en l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que cada soci hagi indicat i que inclogui confirmació de lectura. En aquest sentit, la DGRN permet inscriure en escriptura pública, un acord adoptat per la junta general d’una societat pel qual s’estableix en els estatuts que la convocatòria de la junta es podrà realitzar per correu electrònic.


Llegeix la notícia completa »

11.11.2019 · Declarada inconstitucional la plusvàlua municipal quan la quota a pagar superi l’increment o guany obtingut

El Tribunal Constitucional ha dictat novament una sentència sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) i declara la seva inconstitucionalitat quan la quota resultant a pagar és més gran que l’increment realment obtingut pel contribuent.


Llegeix la notícia completa »

04.11.2019 · L’Agència Tributària posarà en funcionament un esborrany d’IVA i dades fiscals de societats

L’Agència Tributària ultima el Pla estratègic 2019-2022, que serà un instrument clau en la presa de decisions en els pròxims anys. En l’àmbit de l’assistència es contemplen dos projectes a curt termini en l’àmbit de l’IVA i de l’impost sobre societats. Es tracta de facilitar la declaració, sobretot a les petites empreses i a més es crearà una unitat virtual d’acompanyament en línia.


Llegeix la notícia completa »

04.11.2019 · Eleccions 10 novembre 2019: permisos laborals per votar

Els treballadors que treballin el diumenge 10 de novembre tenen dret a un permís retribuït per poder votar en les eleccions generals, que serà més gran o més petit en funció de la coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral.


Llegeix la notícia completa »

04.11.2019 · Com funciona el silenci administratiu?

Una situació bastant comuna, per desgràcia, a la qual el ciutadà s’enfronta quan intervé davant una administració pública, és que aquesta no dona resposta a les seves sol·licituds dins dels terminis que la llei fixa per a això, provocant-li així situacions d’incertesa i, a vegades, d’autèntica indefensió. Què passa si l’administració no em contesta? Li ho expliquem en aquesta circular.


Llegeix la notícia completa »

28.10.2019 · Les pensions en favor de familiars. Què hem de saber?

La pensió en favor de familiars és una prestació de la Seguretat Social pertanyent al nivell contributiu, és a dir, els causants de la qual seran persones que acreditin uns requisits mínims de cotització. Aquesta prestació consisteix en una pensió que es concedeix a aquells familiars que hagin conviscut i depès econòmicament de la persona morta i que acreditin els requisits exigits.


Llegeix la notícia completa »

28.10.2019 · La Llei de la segona oportunitat: com ajudar les persones a saldar els seus deutes

La Llei de la segona oportunitat és un procés administratiu que permet entrar en concurs a un autònom o a un particular, de manera similar a com ho fan les empreses en fallida. Se’n poden beneficiar aquells interessats que compleixin una sèrie de condicions. A continuació les hi expliquem…


Llegeix la notícia completa »

28.10.2019 · Hisenda fa públic el projecte d’Ordre de mòduls per a l’any 2020

En la pàgina web del Ministeri d’Hisenda s’ha publicat el projecte d’Ordre per la qual es desenvolupen per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. El Ministeri d’Hisenda està negociant amb la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) una nova pròrroga dels límits actuals del règim de mòduls (de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls “no s’enduririen” al llarg del 2020).


Llegeix la notícia completa »

28.10.2019 · En què consisteix el recàrrec de les prestacions derivades d’accident de treball o malaltia professional?

Si un empleat sofreix un accident per l’incompliment de la normativa de prevenció de riscos, l’empresa es pot veure obligada a pagar un recàrrec del 30% i el 50% de la quantia de la prestació.


Llegeix la notícia completa »

21.10.2019 · Tingui en compte la limitació de la deducció de les despeses financeres en l’impost sobre societats

D’acord amb la normativa de l’impost sobre societats, les despeses financeres netes seran deduïbles amb el límit del 30% del benefici operatiu de l’exercici. Si bé, en tot cas, seran deduïbles les despeses financeres netes del període impositiu per import de 1.000.000 d’euros. No obstant això, aquesta limitació es converteix en la pràctica en una regla d’imputació temporal, ja que es permet per a aquelles despeses financeres que no hagin pogut ser objecte de deducció la seva deduïbilitat en els períodes impositius següents, conjuntament amb els del període impositiu corresponent, i amb el límit anteriorment assenyalat. No són deduïbles les despeses derivades de deutes amb entitats del grup destinats a adquirir, a altres empreses del grup, participacions en fons propis o a aportar capital a entitats del grup, tret que el contribuent acrediti que existeixen motius econòmics vàlids per a la realització d’aquestes operacions.


Llegeix la notícia completa »

21.10.2019 · Protecció de dades: llistat de tractaments en els quals no és necessari realitzar una avaluació d’impacte

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat un llistat de tractaments de dades personals en els quals no és obligatòria la realització d’una avaluació d’impacte, amb l’objectiu de facilitar als responsables la identificació d’aquesta mena de tractaments.


Llegeix la notícia completa »

21.10.2019 · Nou control de bases màximes en treballadors amb contracte a temps parcial que no estan d’alta tot el mes

Des del mes d’octubre s’incorporarà un nou control amb la finalitat d’ajustar la base màxima als dies que romangui el treballador en alta amb l’obligació de cotitzar. Aquest nou control s’aplicarà a totes les liquidacions, independentment del període de liquidació al qual facin referència.


Llegeix la notícia completa »

14.10.2019 · Hisenda urgeix a les empreses a preparar-se per a un Brexit dur. Quins són els seus efectes fiscals?

Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l’1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera, i que es consideraran exportacions o importacions el que abans eren operacions intracomunitàries entre el Regne Unit i la resta dels països pertanyents a la UE.


Llegeix la notícia completa »

14.10.2019 · Elevació de les renda per millores en l’arrendament d’un immoble

D’acord amb la Llei d’arrendament urbans (LAU), l’arrendador/propietari podrà elevar la renda anual del contracte d’arrendament (excepte pacte en contra), quan faci obres de millora després del cinquè any (o del setè si l’arrendador és persona jurídica).


Llegeix la notícia completa »