Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

17.09.2018 · MESURES PER GARANTIR L’AFILIACIÓ DELS FALSOS AUTÒNOMS EN EL RÈGIM GENERAL

S’ha aprovat un reial decret que modifica el reglament general sobre inscripció d’empreses, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. Es tracta d’aquells supòsits en els quals la Inspecció de Treball i Seguretat Social detecta l’enquadrament irregular de treballadors en el règim d’autònoms quan, per la seva activitat laboral, són treballadors per compte d’altri. La Seguretat Social podrà actuar d’ofici i donar d’alta en el règim general als falsos autònoms.


Llegeix la notícia completa »

17.09.2018 · ABANS QUE S’ACABI L’ANY VERIFIQUI LA XIFRA DE NEGOCIS DE LA SEVA EMPRESA

És important que comprovi la xifra de negocis de la seva empresa abans que s’acabi l’any. Això pot afectar a la seva tributació en diversos impostos, i suposa canvis en les obligacions fiscals.


Llegeix la notícia completa »

17.09.2018 · NOVES MESURES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

S’ha modificat la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la finalitat d’incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a les de la llei espanyola en matèria de llicència o registre dels prestadors de serveis a societats, així com un enduriment del règim de sancions i l’establiment de canals de denúncia.


Llegeix la notícia completa »

10.09.2018 · ES RETARDA FINS A 2020 L’OBLIGACIÓ DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ

D’acord amb el Reial decret-llei 11/2018, s’amplia en 2 anys el termini inicial d’entrada en vigor de l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’administració pública en relació amb el registre electrònic. El nou termini es fixa en el 2 d’octubre de 2020.


Llegeix la notícia completa »

10.09.2018 · ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA ESPANYOLA AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UE

Al BOE del dia 30 de juliol de 2018, s’ha publicat el Reial decret-llei 5/2018, amb mesures urgents per adaptar el dret espanyol al Reglament general de protecció de dades, norma de la Unió Europea que, en entrar en vigor el passat 25 de maig, va imposar importants modificacions en la legislació interna, regulant també el règim de prescripció de les sancions previstes en el text europeu, i que ve a aclarir – a espera de l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades personals- certs aspectes del dret intern que es trobaven desplaçats des que el passat 25 de maig de 2018 resultés de plena aplicació del Reglament de la UE.


Llegeix la notícia completa »

10.09.2018 · MODIFICADA LA NORMATIVA DE DESOCUPACIÓ DELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Al BOE del dia 28 de juliol es publicà el Reial decret 950/2018, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de protecció per desocupació, amb el qual s’adapta la normativa espanyola a la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per equiparar la cobertura de desocupació als treballadors a temps parcial, amb independència de la forma en què presten els seus serveis.


Llegeix la notícia completa »

30.07.2018 · MILLORA DE LA QUANTIA DE DETERMINADES PENSIONS DE VIDUÏTAT

La pensió de viduïtat de les persones més grans de 65 anys i sense altres ingressos a partir d’agost es calcularà aplicant el 56% a la base reguladora, i a partir de gener de 2019 aplicant el 60%.


Llegeix la notícia completa »

30.07.2018 · IMPORTANT. CÀLCUL DE RETENCIONS SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL A PARTIR DEL 5 DE JULIOL DEL 2018

La Llei de pressupostos generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions rellevants en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol. En concret afecta a treballadors els rendiments nets del treball dels quals en 2018 (una vegada aplicades, si escau, les reduccions per irregularitat) no superin els 16.825 euros anuals; a residents a Ceuta o Melilla que, al llarg de l’exercici 2018, hagin obtingut rendiments del treball en aquestes ciutats que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció de rendes, i als contribuents que hagin obtingut al llarg de l’exercici 2018 rendiments íntegres anuals no superiors a 22.000 euros i calgui aplicar-los el límit sobre la quota de retenció (límit que es veu afectat pels nous límits excloents de l’obligació de retenir). 


Llegeix la notícia completa »

30.07.2018 · TOT EL QUE NECESSITA SABER SOBRE LES VACANCES D’ESTIU DELS TREBALLADORS

Si el seu conveni no amplia la seva durada, els seus treballadors tenen 30 dies naturals de vacances. El període de gaudi s’ha de fixar de comú acord, i el treballador l’ha de conèixer almenys dos mesos abans de l’inici.


Llegeix la notícia completa »

30.07.2018 · EN QUINS CASOS LES SOCIETATS MERCANTILS HAURAN DE COMPTAR AMB UN LLETRAT ASSESSOR?

La Llei 39/1975 de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessors de l’òrgan administrador de determinades societats mercantils, estableix l’obligatorietat de nomenament de lletrat assessor, a aquelles societats domiciliades a Espanya, que disposin d’un capital igual o superior a 300.000 euros, que tinguin un volum anual d’operacions superior a 600.000 euros o a les que tinguin un nombre de treballadors superior a cinquanta.


Llegeix la notícia completa »

23.07.2018 · FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA PER A SUBCONTRACTISTES

Des del passat 1 de juliol de 2018, les empreses que presenten factures a les administracions públiques per import superior a 5.000 euros han de facturar per via electrònica i presentar les seves factures a través del “punt general d’entrada de factures electròniques” de la pàgina web de l’administració amb la qual hagin contractat. Aquesta obligació també s’estendrà als subcontractistes que, al seu torn, siguin contractats pels qui realitzin obres i serveis per a l’administració.


Llegeix la notícia completa »

23.07.2018 · DES DE L’1 D’AGOST DE 2018 S’INCENTIVA L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

Amb efectes des de l’1 d’agost de 2018, en els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi que en el seu padró municipal, actualitzat a l’inici de l’activitat, constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicables les reduccions i bonificacions pels 12 mesos posteriors al període inicial contemplades de forma general.


Llegeix la notícia completa »

23.07.2018 · S’AUGMENTA LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ

Els empresaris i autònoms en l’IRPF poden deduir el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, i a més de l’aportació temporal al capital, també poden aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l’entitat en la qual inverteixen en els termes que estableixi l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat.


Llegeix la notícia completa »

16.07.2018 · LA VALORACIÓ DELS IMMOBLES PER HISENDA NO POT CONSISTIR A MULTIPLICAR EL VALOR CADASTRAL PER UN COEFICIENT

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 23 de maig del 2018, ha confirmat, fixant doctrina, que les valoracions administratives d’immobles a l’efecte de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (i en qualsevol altre tribut en el qual la base imposable es determini per referència al “valor real”) no es poden realitzar multiplicant el valor cadastral per índexs o coeficients. I això ja que aquest mètode, excessivament genèric, no té en compte les característiques del bé concret. Solament serà vàlid si l’administració complementa la seva valoració amb una comprovació directa de l’immoble.


Llegeix la notícia completa »

16.07.2018 · PRINCIPALS NOVETATS LABORALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’aproven els límits màxims i mínims de les bases de cotització i s’estableix una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals (3.000 euros anuals), per la conversió a indefinits a temps complet dels contractes per a la formació i l’aprenentatge signats amb joves beneficiaris de l’ajuda econòmica d’acompanyament per a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.


Llegeix la notícia completa »