Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

15.07.2019 · El Tribunal Constitucional anul·la el càlcul de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

El Tribunal Constitucional (d’acord amb el declarat a principis de maig pel TJUE) ha declarat nul, en considerar-lo “discriminatori per a la dona”, l’actual càlcul de la jubilació a temps parcial en generar una diferenciació “perjudicial en el gaudi de la protecció de la Seguretat Social” amb “incidència predominant en l’ocupació femenina”. La resolució no tindrà retroactivitat i la declaració de nul·litat no afectarà ni als conflictes individuals jutjats amb anterioritat ni a les situacions administratives decretades en ferm.Llegeix la notícia completa »

15.07.2019 · Nova nota de l’AEAT sobre les sol·licituds de devolució per motiu de maternitat/paternitat quan existeix una resolució desestimatòria i ferma prèvia

Com ja sabrà, la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre del 2018 (sentència 1462/2018) va fixar com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF”.Llegeix la notícia completa »

08.07.2019 · Quins tràmits cal realitzar quan mor un pensionista?

Quan mor un pensionista, els seus familiars tenen l’obligació de comunicar-ho a qui paga les seves pensions, bé sigui la Seguretat Social espanyola, els serveis socials autonòmics o la Seguretat Social d’un altre país estranger.


Llegeix la notícia completa »

08.07.2019 · Qui pot promoure l’elecció de representants dels treballadors?

Els treballadors tenen reconegut per llei el dret d’estar representats en l’empresa. D’aquesta forma, encara que no siguin propietaris ni accionistes poden ser escoltats, tenir informació sobre com va l’empresa, i ser tinguts en compte quan l’empresa hagi de prendre decisions que afectin els treballadors. Aquesta representació és un dret que l’empresa no pot suprimir. Qualsevol acció empresarial en contra d’aquest dret pot ser nul·la i suposar una sanció per a l’empresari.


Llegeix la notícia completa »

01.07.2019 · Hisenda retornarà l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat encara que existeixi sentència ferma desestimatòria

L’Agència Estatal d’Administració Tributària ha publicat una nota en la qual aclareix que els reemborsaments afectaran a situacions en què s’hagués denegat la devolució sol·licitada, encara que la resolució corresponent hagués adquirit fermesa.


Llegeix la notícia completa »

01.07.2019 · Com hem d’actuar amb les bretxes de seguretat de dades personals?

D’acord amb la normativa de protecció de dades, una bretxa de seguretat és un incident de seguretat que afecta a dades de caràcter personal. Aquest incident pot tenir un origen accidental o intencionat i a més pot afectar dades tractades digitalment o en format paper. En general, es tracta d’un succés que ocasiona destrucció, pèrdua, alteració, comunicació o accés no autoritzat a dades personals.


Llegeix la notícia completa »

01.07.2019 · Hisenda envia cartes a pimes i autònoms avisant de “inconsistències” tributàries

Moltes empreses estan rebent comunicacions d’Hisenda en les quals es comparen ràtios de la seva activitat amb els del seu sector i se’ls adverteix que l’existència de diferències podria motivar l’inici d’una comprovació. Li expliquem com actuar en aquests casos…


Llegeix la notícia completa »

25.06.2019 · Notificacions d’Hisenda durant les vacances d’estiu

Recordi que Hisenda durant els dies de vacances d’estiu, igual que durant la resta de l’any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recórrer a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents.


Llegeix la notícia completa »

25.06.2019 · Les aportacions de socis en les societats mercantils

L’aportació de socis és una alternativa menys onerosa a l’augment del capital social, perquè no requereix d’atorgament en escriptura pública ni d’inscripció en el Registre Mercantil. Només cal en un acord de la junta general per majoria ordinària.


Llegeix la notícia completa »

25.06.2019 · Els complements salarials s’han d’incloure en la nòmina de vacances

Els complements salarials s’han d’incloure com a conceptes computables en el càlcul de la nòmina corresponent al període de vacances, segons estableix una sentència recent del Tribunal Suprem.


Llegeix la notícia completa »

17.06.2019 · Publicat el criteri tècnic de la Inspecció de Treball sobre registre de jornada

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada.


Llegeix la notícia completa »

17.06.2019 · Protecció de dades: informació de les despeses de comunitat de propietaris

En la documentació de la comunitat de propietaris es poden trobar nombroses informacions que incorporen dades personals que s’han de tenir en consideració respecte dels principis i drets de la normativa sobre protecció de dades.


Llegeix la notícia completa »

17.06.2019 · Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2018

Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària posarà en marxa la campanya de l’impost sobre societats 2018, que presenta algunes novetats significatives i obligacions de caràcter formal que hem de saber.


Llegeix la notícia completa »

11.06.2019 · Suspensió del contracte de treball per mutu acord de les parts

Les parts poden establir motius de suspensió del contracte sempre que no suposin abús de dret. Les condicions de la suspensió s’han d’establir per escrit. Excepte pacte en contrari l’empresari estarà exempt de cotitzar a la Seguretat Social durant aquest període…


Llegeix la notícia completa »

11.06.2019 · Comprovi l’import net del volum de negocis de la seva empresa

De cara a les seves obligacions comptables i fiscals, la mida de la seva empresa serà determinant. Per exemple, per a saber si puc aplicar el pla comptable per a pimes o en canvi haig d’aplicar el pla general, o si tinc dret als avantatges comptables de les microempreses o si de cara a l’impost sobre societats si té o no la consideració d’una empresa de reduïda dimensió. Per a fixar la mida de la societat en qüestió, una de les xifres que es té en compte és l’import net del volum de negocis (INVN).


Llegeix la notícia completa »