Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

22.10.2018 · Paquet de mesures fiscals que pretén aprovar el Govern

El Consell de Ministres ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea. El tipus mínim de l’impost sobre societats o la pujada de l’IRPF de les rendes més altes, són algunes de les mesures fiscals previstes.


Llegeix la notícia completa »

22.10.2018 · Mesures laborals i socials incloses en l’acord pressupostari de 2019

El pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea, inclou mesures de política social destacant l’actualització de les pensions conforme a l’IPC real, la pujada del SMI, equiparació del permís de paternitat, la supressió del copagament farmacèutic, augment de les beques per a l’estudi i ajudes per a material escolar, i s’inclouen ajudes per al menjador per combatre la pobresa infantil o la promoció de la universalització de l’escola de 0 a 3 anys.


Llegeix la notícia completa »

22.10.2018 · El socis minoritaris poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes de l’empresa?

D’acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al registrador que nomeni un auditor perquè revisi els comptes. La sol·licitud s’ha de realitzar abans que hagin transcorregut tres mesos des del tancament de l’exercici els comptes del qual s’han d’auditar.


Llegeix la notícia completa »

15.10.2018 · El Tribunal Suprem ha fixat com a doctrina legal que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF

Els contribuents que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració de la renda en la qual s’haguessin inclòs aquestes rendes, i obtenir la devolució d’ingressos indeguts corresponent i, així mateix, els interessos de demora.


Llegeix la notícia completa »

15.10.2018 · L’informe de vida laboral arriba a les empreses

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), ha estès a les empreses la campanya anual de vida laboral, que remet de forma habitual als treballadors. El nou informe de vida laboral d’empresa, facilita a les entitats amb treballadors en alta, informació rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social, sempre que hagin presentat totes les seves liquidacions de quotes, -durant l’any 2017-, mitjançant el sistema de liquidació directa.


Llegeix la notícia completa »

08.10.2018 · Qüestions dubtoses sobre la jubilació dels autònoms

Com succeeix amb els treballadors per compte d’altri, els autònoms en arribar a l’edat de jubilació tenen dret a rebre unes pensions que, en la majoria dels casos, són sensiblement inferiors a les rebudes pels treballadors assalariats. Al moment en el qual un treballador autònom arriba a la seva jubilació sorgeixen diferents dubtes a causa de les modalitats de jubilació a les quals pot optar, a continuació l’hi expliquem.


Llegeix la notícia completa »

08.10.2018 · Com hem d’actuar en l’embargament de participacions d’una societat limitada?

D’acord amb Llei de societats de capital, l’embargament de participacions socials haurà de ser notificat a la societat de forma immediata pel jutge o l’autoritat administrativa que l’hagi decretat. Quan això succeeix, l’òrgan d’administració de la societat està obligat tant a anotar l’embargament en el llibre registre de socis, com a remetre de forma urgent a la resta de socis còpia de la notificació d’embargament rebuda.


Llegeix la notícia completa »

08.10.2018 · Prescriu el dret a reclamar diners d’una herència?

En una sentència recent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat que la reclamació d’una herència no prescriu quan el llegat és només diners.


Llegeix la notícia completa »

01.10.2018 · QUIN ÉS EL TERMINI DE SOL·LICITUD D’ALTA EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS?

L’autònom s’ha de donar d’alta en la Seguretat Social fins 60 dies abans de la seva alta a Hisenda i fins i tot simultàniament en Seguretat Social i Hisenda. Si l’alta se sol·licités fora de termini, l’efectivitat serà sempre la del primer dia del mes de l’inici de l’activitat, a més de comportar multes d’entre 626 i 10.000 euros i la pèrdua dels incentius en les cotitzacions que existeixen per als autònoms.


Llegeix la notícia completa »

01.10.2018 · EN QUÈ CONSISTEIX EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BÉNS IMMOBLES DE SOCIETATS NO RESIDENTS?

Les entitats residents en un país o territori que tingui la consideració de paradís fiscal que siguin propietàries o posseeixin a Espanya béns immobles estan subjectes a l’impost sobre la renda de no residents mitjançant un gravamen especial que es reporta el 31 de desembre de cada any i que s’haurà d’ingressar el mes de gener següent.


Llegeix la notícia completa »

01.10.2018 · NOVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE ELS DRETS DELS ACCIONISTES

El Reglament europeu desenvolupa la denominada «Directiva de drets dels accionistes» establint els requisits mínims en relació amb la identificació dels accionistes, la transmissió d’informació i la facilitació de l’exercici dels seus drets.


Llegeix la notícia completa »

24.09.2018 · DES DEL DIA 1 D’OCTUBRE ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS HAURAN DE REALITZAR ELS SEUS TRÀMITS PER VIA ELECTRÒNICA

A partir del dia 1 d’octubre els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions. Els autònoms amb treballadors a càrrec seu hauran de fer-ho en el sistema RED.


Llegeix la notícia completa »

24.09.2018 · AVANTATGES DE LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

Les cooperatives de treball associat són una bona forma de gestionar les factures d’un grup de professionals que efectuïn un mateix projecte o que treballin en el mateix sector i que ho facin de forma puntual. Són diversos els avantatges que ofereixen les cooperatives de treball associat a l’hora de facturar a través d’elles, tenint en compte que els membres de les cooperatives de treball associat són socis i al mateix temps treballadors de la cooperativa.


Llegeix la notícia completa »

24.09.2018 · COM AFRONTAR UNA INSPECCIÓ D’HISENDA?

Quan es rebi una comunicació d’inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta inspecció fiscal…


Llegeix la notícia completa »

17.09.2018 · MESURES PER GARANTIR L’AFILIACIÓ DELS FALSOS AUTÒNOMS EN EL RÈGIM GENERAL

S’ha aprovat un reial decret que modifica el reglament general sobre inscripció d’empreses, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. Es tracta d’aquells supòsits en els quals la Inspecció de Treball i Seguretat Social detecta l’enquadrament irregular de treballadors en el règim d’autònoms quan, per la seva activitat laboral, són treballadors per compte d’altri. La Seguretat Social podrà actuar d’ofici i donar d’alta en el règim general als falsos autònoms.


Llegeix la notícia completa »