Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

20.05.2019 · L’IVA en les bestretes de clients

Quan es rep una bestreta, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura.


Llegeix la notícia completa »

20.05.2019 · Guia per a no perdre’s sobre el registre de jornada laboral

Recentment el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de jornada laboral «a títol informatiu», d’obligat compliment per a les empreses i que va entrar en vigor el passat dia 12 de maig de 2019. Es tracta d’una sèrie d’aclariments d’interès en relació a persones treballadores per ETT; treballadors subcontractats, registre de la jornada dels treballadors que es desplacen a altres centres o empreses clients, excepcions de registre, fórmules de flexibilitat laboral (inclòs teletreball) o necessitat de consulta amb la representació legal dels treballadors, entre altres. Tot això, sense perjudici de la interpretació de la norma que correspon als jutjats i tribunals de l’ordre social.


Llegeix la notícia completa »

13.05.2019 · Despeses de reformes a l’efecte de valor d’habitatge

Les despeses de reparació i conservació realitzats en l’habitatge no es poden sumar al valor d’adquisició, però les ampliacions o millores sí, a l’efecte del càlcul del guany o pèrdua patrimonial en l’IRPF.


Llegeix la notícia completa »

13.05.2019 · El pacte de no competència postcontractual. És vàlid signar un pacte de no competència una vegada iniciada la relació laboral?

El pacte de no competència per a després d’extingit el contracte de treball, que no podrà tenir una durada superior a dos anys per als tècnics i de sis mesos per als altres treballadors, només serà vàlid si concorren uns requisits determinats.


Llegeix la notícia completa »

06.05.2019 · Publicades les normes que desenvolupen la nova Llei hipotecària

Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.


Llegeix la notícia completa »

06.05.2019 · Es poden emetre o rebre factures en idiomes estrangers? Es podran expressar en qualsevol moneda?

Tant les factures que emeti com les que rebi poden expressar-se en idiomes i monedes estrangers, però l’IVA ha d’aparèixer sempre en euros.


Llegeix la notícia completa »

29.04.2019 · Qui ha de pagar les despeses de constitució de la hipoteca?

Amb l’aprovació de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (coneguda com la nova “Llei hipotecària”), que entrarà en vigor el pròxim 16 de juny de 2019, s’aclareix definitivament qui ha de pagar les despeses de constitució d’una hipoteca, el banc o el client.


Llegeix la notícia completa »

29.04.2019 · Com s’han de declarar les participacions i accions d’empreses en l’impost sobre el patrimoni?

Els contribuents que estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost sobre el patrimoni, han de tenir en compte com es valoren les seves accions i participacions, tant si cotitzen en mercats secundaris com si no. Les entitats estan obligades a subministrar als seus socis, associats o partícips, certificats contenint les valoracions de les seves respectives accions i participacions.


Llegeix la notícia completa »

23.04.2019 · Els bancs no podran cobrar comissions pels comptes de pagament bàsics a les persones en situació de vulnerabilitat

S’ha aprovat un Reial decret 164/2019 pel qual s’estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d’exclusió financera. Els bancs no podran cobrar pel compte als clients amb uns ingressos inferiors a dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), actualment en 6.454,03 euros (12 pagues), quan sigui una única persona. Si en la unitat familiar, calculada a l’efecte de la de llei de l’IRPF, hi ha dues o tres persones, es permet que els ingressos siguin de 2,5 vegades l’IPREM i 3 vegades si hi ha quatre persones o més. Si el client compta amb un immoble addicional al del seu habitatge habitual no podrà accedir al compte gratuït.


Llegeix la notícia completa »

23.04.2019 · Aprovat el Pla Reincorpora-t per a persones desocupades de llarga durada

Al BOE del dia 9 d’abril s’ha publicat el pla triennal (2019-2021), conegut com a PLA REINCOPORA-T per a prevenir i reduir l’atur de llarga durada, que inclou bonificacions per a les empreses.


Llegeix la notícia completa »

23.04.2019 · Comprovi si està obligat a presentar el model 179 de declaració informativa trimestral de cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

Els recordem que té fins al 30 d’abril per presentar el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” del primer trimestre de 2019. Estan obligades a la seva presentació les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, sigui a títol onerós o gratuït.


Llegeix la notícia completa »

15.04.2019 · Quin és el termini per sol·licitar la devolució d’un rebut domiciliat al banc?

El termini màxim de devolució és de vuit setmanes, comptades a partir de la data de deute dels fons en el teu compte. En deu dies hàbils des que rep la sol·licitud de devolució, l’entitat haurà de retornar l’import del rebut o bé justificar la seva denegació de devolució, indicant en aquest cas els procediments de reclamació.


Llegeix la notícia completa »

15.04.2019 · Conveni especial que cal subscriure en procediments d’acomiadament col·lectiu que incloguin a treballadors amb 55 anys o més

Al BOE del dia 8 d’abril, s’ha publicat una Ordre que garanteix el compliment de l’obligació empresarial de subscriure i pagar el conveni especial per a treballadors amb 55 anys o més afectats per un expedient de regulació d’ocupació (ERO).


Llegeix la notícia completa »

08.04.2019 · Videovigilància empresarial i protecció de dades

L’Estatut dels Treballadors faculta a l’empresari per a adoptar les mesures que estimi oportunes per a verificar el compliment de les obligacions i deures laborals dels seus treballadors, sempre que respecti degudament la consideració de la seva dignitat humana. D’aquesta manera, l’empresari pot usar la videovigilància que, únicament, estarà permesa quan quedi garantit el dret a la intimitat i a la pròpia imatge del treballador.


Llegeix la notícia completa »

08.04.2019 · Nova bonificació per a la contractació d’aturats de llarga durada

Des del passat 1 d’abril del 2019, si contracta a un treballador indefinit, verifiqui si algun dels seus candidats porta inscrit com a aturat almenys 12 mesos dels 18 anteriors a la contractació. En aquest cas, podrà aplicar una nova bonificació en les seves cotitzacions.


Llegeix la notícia completa »