Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

18.02.2019 · Incentius i bonificacions a la contractació en 2019

El Reial decret llei 28/2018 ha derogat amb efectes des de l’01-01-2019 les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, com el contracte indefinit de suport a emprenedors; la possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa o la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms, entre altres. Quines bonificacions per a contractar continuen vigents en 2019? Li ho expliquem…


Llegeix la notícia completa »

18.02.2019 · Els treballadors tenen dret a la desconnexió digital

Entre les novetats que introdueix la nova Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, hi trobem el dret que els treballadors tenen a la desconnexió digital per garantir, fora del temps de treball, el respecte del seu temps de descans, dels seus permisos i les seves vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.


Llegeix la notícia completa »

18.02.2019 · Com tributen en l’IRPF les devolucions per pluriactivitat (cotització de forma simultània en el règim general i en el RETA)?

Aquestes devolucions per excés de cotització per raó de pluriactivitat (treballador per compte d’altri i treballador autònom, amb pagament de les cotitzacions socials corresponents als dos règims) —devolució que s’estableix respecte a les cotitzacions al RETA—, per ser en el seu moment una despesa deduïble en la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica (professional), la seva posterior devolució com a conseqüència de la resolució de la TGSS s’ha de considerar com un ingrés en l’IRPF de la pròpia activitat…


Llegeix la notícia completa »

18.02.2019 · Canvis en les assegurances vinculades a les hipoteques

El projecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (també coneguda com la “Llei de reforma hipotecària”), actualment en fase d’aprovació parlamentària, inclou entre les seves novetats la prohibició expressa de les vendes vinculades de productes financer, entre ells, les assegurances. Amb la nova llei que s’aprovi, les entitats financeres hauran de presentar als seus clients ofertes alternatives -amb productes associats i sense- i permetre que, en el cas de les assegurances, el consumidor pugui contractar la pòlissa pel seu compte, complint els requisits establerts per l’entitat, i presentar-la al banc.


Llegeix la notícia completa »

11.02.2019 · Hisenda comença a rebutjar la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades

En data 5 de febrer de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha emès un comunicat sobre la deducció en l’IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades. En ell es reitera que no existeix una campanya de revisió de la deduïbilitat dels donatius esmentats, sinó que simplement es realitzen controls puntuals. Aquests donatius, quan tinguin el caràcter de purs, simple i irreversibles, gaudiran de la deducció establerta en la Llei 49/2002, règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, mentre que si constitueixen un finançament ordinari de l’activitat de l’escola, perdran la condició de deduïbles.


Llegeix la notícia completa »

11.02.2019 · És necessari aportar el certificat bancari per a constituir una SL?

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden optar per no presentar aquest certificat en constituir una SL, la qual cosa accelera el procés de constitució.


Llegeix la notícia completa »

11.02.2019 · Des del 2019 és possible pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius

Una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 en matèria de negociació col·lectiva des de gener de 2019, és que es recupera la possibilitat de pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions. Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en l’Estatut dels Treballadors. Des de finals del 2015, la regulació preveia la nul·litat d’aquestes clàusules, que ara es tornen a permetre.


Llegeix la notícia completa »

04.02.2019 · Quines novetats introdueix la nova LOPD en els tractaments amb finalitats de videovigilància?

La nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància. Aquest tractament es podrà realitzar sempre que la finalitat sigui preservar la seguretat de les persones i béns i instal·lacions o control laboral. Les imatges s’hauran de suprimir-se al cap de 30 dies. En la videovigilància d’empleats, n’hauran de ser informats.


Llegeix la notícia completa »

04.02.2019 · Continuen vigents els beneficis fiscals del contracte indefinit de suport als emprenedors?

El Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (de reforma laboral), ha derogat expressament amb efectes des de l’1 de gener de 2019 el contracte indefinit de suport als emprenedors. No obstant això, els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre de 2018 són plenament vàlids i es poden beneficiar dels incentius fiscals i de les cotitzacions previstes en la normativa.


Llegeix la notícia completa »

04.02.2019 · Com afectarà les nòmines la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019?

El salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019 s’ha fixat en 900 euros mensuals (12.600 euros anuals), enfront dels 735,90 euros mensuals vigents el 2018. Li expliquem com afectarà aquesta pujada a les nòmines dels treballadors…


Llegeix la notícia completa »

28.01.2019 · Meritació i pagament de la pensió

Analitzem diferents supòsits sobre la meritació i el pagament de les pensions.


Llegeix la notícia completa »

28.01.2019 · Les mesures aprovades en matèria d’habitatge i lloguer queden derogades per falta de convalidació

La convalidació del Reial decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, ha estat debatuda en el ple del Congrés dels Diputats del 22 de gener de 2019 i no ha comptat amb el suport de la Cambra, per la qual cosa queda derogat… Què passa a partir d’ara?


Llegeix la notícia completa »

28.01.2019 · Hisenda prioritza la investigació sobre grans patrimonis, “empreses fantasma” vendes per internet, tecnologies fintech i criptomonedes en el Pla de control tributari 2019

Entre les principals línies d’actuació del Pla anual de control tributari i duaner de 2019 hi ha el control sobre grans patrimonis, “empreses fantasma” vendes per internet, tecnologies fintech i criptomonedes. També recull actuacions específiques sobre les hisendes forals o els efectes del Brexit.


Llegeix la notícia completa »

21.01.2019 · Se suspèn la reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Entre les novetats laborals que s’han aprovat per a 2019, destaca la suspensió (que no derogació) del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.


Llegeix la notícia completa »

21.01.2019 · Novetats en el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, inclou una modificació relativa al dret de separació del soci per falta de distribució de dividends, tractant de dissipar les controvèrsies suscitades fins ara, incrementant les excepcions, aclarint alguns punts, limitant dràsticament la seva aplicabilitat, i permetent que el dret de separació sigui eliminat en els estatuts.


Llegeix la notícia completa »