Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

13.01.2020 · Obligació de les persones físiques i jurídiques de comunicar al Banc d’Espanya les seves transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior

D’acord amb la Circular 4/2012 del Banc d’Espanya s’obliguen les persones físiques i jurídiques a comunicar al Banc d’Espanya les seves transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior realitzades durant el 2019.


Llegeix la notícia completa »

13.01.2020 · Novetats en els llibres registre dels autònoms 2020

Des de l’1 de gener de 2020 s’actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per a adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l’IRPF. Entre altres novetats, s’introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació. Les novetats que s’han començat a exigir a partir d’aquest mes de gener tenen per finalitat aconseguir la màxima compatibilitat entre els llibres de l’IVA i de l’IRPF.


Llegeix la notícia completa »

13.01.2020 · Els consumidors afectats poden reclamar clàusules abusives encara que el contracte estigui extingit

El Tribunal Suprem ha emès una important sentència en la qual estableix que els consumidors poden reclamar les quantitats cobrades indegudament per aplicació de clàusules abusives, encara que el contracte de préstec hagi vençut o s’hagi extingit.


Llegeix la notícia completa »

23.12.2019 · L’exclusió del dret de preferència en la subscripció de participacions/accions d’una societat

La Llei de societats de capital preveu la possibilitat que els socis (en decidir en la junta l’augment del capital), puguin acordar la supressió total o parcial d’aquest dret de preferència. El dret de subscripció preferent és el dret que permet a un accionista/soci d’una societat mercantil a subscriure noves accions/participacions quan es realitza una ampliació de capital. Aquest dret ve recollit en la Llei de societats de capital (LSC) i no pot ser restringit pels estatuts socials.


Llegeix la notícia completa »

23.12.2019 · El dret dels treballadors a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada laboral (“jornada a la carta”)

El Reial decret llei 6/2019 va modificar l’article 34.8è de l’Estatut dels Treballadors (ET), regulant el dret a sol·licitar aquesta adaptació, per motius d’índole familiar i laboral (a exclusió del terme “personal”), sense necessitat que es trobi regulat en seu de negociació col·lectiva. Aquest dret s’ha anomenat col·loquialment “jornada a la carta”.


Llegeix la notícia completa »

16.12.2019 · Les empreses de seguretat i les seves implicacions en matèria de protecció de dades

Resulta necessari que les empreses de seguretat formalitzin amb els seus clients un contracte d’encarregat del tractament quan accedeixin per control remot a les imatges, i això s’escaurà, quan els clients de les empreses de seguretat, siguin empreses o òrgans corporatius.


Llegeix la notícia completa »

16.12.2019 · El Tribunal Constitucional ha declarat que l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència del treballador és vàlid

El Tribunal Constitucional considera que la regulació de l’acomiadament objectiu per absentisme reiterat respon a la finalitat legítima de protegir la productivitat de l’empresa i l’eficiència en el treball, atesa l’onerositat que les baixes intermitents i de curta durada suposen per a l’ocupador, encara que ho siguin per causes justificades.


Llegeix la notícia completa »

09.12.2019 · Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020.


Llegeix la notícia completa »

09.12.2019 · Els vicis ocults en la compravenda entre particulars. Com cal reclamar?

En qualsevol contracte de compravenda la confiança juga un paper fonamental. I, sobretot, en el comprador que presumeix que el bé que adquireix està en perfecte estat d’ús. Si és així, cap problema, però… què succeeix si un cop feta la venda es detecta que el que s’ha comprat té defectes que no es veuen a simple vista? Té defensa el comprador enfront d’aquesta situació? Li ho expliquem…


Llegeix la notícia completa »

02.12.2019 · Canvi de doctrina: la indemnització per cessament del personal d’alta direcció té caràcter obligatori i està exempta de tributació en l’IRPF

El Tribunal Suprem canvia la doctrina en relació a les indemnitzacions per extinció de contracte d’alta direcció, establint en la seva sentència de 5 de novembre del 2019, que les indemnitzacions satisfetes als alts directius per desistiment de l’empresari estan exemptes de l’IRPF fins a l’import de set dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.


Llegeix la notícia completa »

02.12.2019 · En la devolució d’un producte comprat a Internet qui paga les despeses d’enviament?

En època de rebaixes el consum augmenta i avui dia la facturació de les principals marques es concentra a Internet. Recordi que en les compres realitzades a distància (per internet, telèfon, catàleg, etc.) el consumidor té 14 dies naturals per retornar el producte sense cost. Les despeses d’enviament van a càrrec del comprador en cas de desistiment, i a càrrec de la seva empresa en cas de falta de conformitat.


Llegeix la notícia completa »

02.12.2019 · Quins drets té el treballador contractat per una ETT (empresa de treball temporal)?

Durant el temps de prestació de serveis en l’empresa usuària, el treballador posat a disposició tindrà dret a l’aplicació de les condicions essencials de treball i ocupació (remuneració, durada de la jornada, hores extraordinàries, períodes de descans, treball nocturn, vacances i dies festius) que els correspondrien en cas d’haver estat contractats directament per l’empresa usuària per a ocupar el mateix lloc.


Llegeix la notícia completa »

25.11.2019 · Com es comptabilitza l’aplicació del resultat?

En finalitzar cada exercici econòmic els administradors de les societats són responsables, a més de l’adequada formulació dels comptes anuals i, si escau, de l’informe de gestió, de realitzar la proposta d’aplicació del resultat. Aquesta proposta resulta obligatòria per a totes aquelles entitats que revesteixin la forma jurídica de societats anònimes, de responsabilitat limitada, comanditàries per accions i anònimes laborals.


Llegeix la notícia completa »

25.11.2019 · Campanya d’informe de vida laboral dels treballadors

La Tresoreria General de la Seguretat Social està enviant des de l’11 de novembre els informes de vida laboral i bases de cotització de 2017 i 2018 als treballadors que hagin estat donats d’alta en algun moment d’aquest període. Com a novetat aquest any, es remet informació complementària per als treballadors per compte d’altri sobre les seves quotes de 2018.


Llegeix la notícia completa »

25.11.2019 · Assegurança de canvi: fixi el preu futur de les seves transaccions

Si la seva empresa importa o exporta, i vol evitar el risc de pèrdues per oscil·lació de les cotitzacions, contracti una assegurança de canvi. Amb l’assegurança de canvi el seu banc determina des del principi a quant li comprarà o vendrà els dòlars en la data de cobrament o pagament.


Llegeix la notícia completa »