Jordi Pla Liñan
Enginyer Tècnic Agrícola
Tècnic Superior Riscos Laborals

Director Àrea
[email protected]
Àrea Prevenció, Qualitat i Medi Ambient

 

.
ASSESSORAMENT
.
 • Aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals,
  seguretat alimentària, qualitat i medi ambient.
 • Gestió de la prevenció de riscos laborals (servei
  de prevenció aliè, formació, ajudes, …).
 • Inspeccions de treball, accidents o procediments sancionadors.
 • Implicacions preventives en obres de construcció
  (subcontractació, nou conveni, documentació d’obres).
 • Consultes, circulars, avisos, conferències, …
 • Butlletí informatiu setmanal.
  .

   
Glòria Garcia
Tècnica Superior Riscos Laborals
[email protected]

   

GESTIÓ

SERVEIS DE PREVENCIÓ

 • Servei de prevenció aliè.
 • Assistència legal en cas d’inspeccions.
 • Plans d’emergència.
 • Coordinació d’activitats (subcontractació de serveis).
 • Implantació sistemes de gestió (Norma OHSAS18000).
 • Mesures higièniques específiques (soroll, pols, llum, amiant, contaminants, …).
 • Plans específics d’operacions amb presència d’amiant..
 • Plans d’igualtat.
  .

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN OBRES

 • Coordinació de Seguretat i Salut.
 • Documentació d’obres: obertura centre, llibre subcontractació, …
 • Control d’execució preventiva de l’obra.
 • Plans de seguretat..


PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

 • Segons Decret 30/2015 (tots els àmbits).


CONSELLER DE SEGURETAT – ADR –

 • Transport de mercaderies perilloses.
 • Càrrega i descàrrega afectada per l’ADR.
 • Informe anual d’activitat.
  .

FORMACIÓ

 • Cursos de plataforma elevadora, carretó elevador (toro), pont grua i grua torre.
 • Curs de retroexcavadora, pala carregadora i muntatge de bastides.
 • Cursos específics per treballs amb presència d’amiant..
 • Cursos de primers auxilis i de controlador d’accessos.
 • Cursos de seguretat alimentària (IFS, APPCC, manipulador d’aliments, …).
 • Cursos nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.
 • Cursos del IV conveni general de la construcció i obtenció de la targeta professional (TPC).
 • Formació en sistemes de gestió, qualitat, medi ambient, prevenció de riscos, …
 • Formació adaptada a qualsevol negoci o activitat segons necessitat de la empresa.
  .

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

 • Reconeixements mèdics per lloc de treball.
 • Seguiment i planificació de la memòria i vigilància de la salut.
  .

SERVEIS DE MEDI AMBIENT

 • Implantació sistemes de gestió (Norma ISO14001).
 • Tràmits ambientals (declaració de residus, envasos, …).
  .

SERVEIS DE QUALITAT

 • Implantació sistemes de gestió (Norma ISO9001).
 • Sistemes de qualitat per al marcatge CE.
 • Seguiment certificació ISO9001.
 • Implantació del SQAS (Safety & Quality Assessment System).
  .

ALTRES GESTIONS

 • Certificats energètics d’edificis i locals existents.
 • Plans tècnics de gestió cinegètica.
 • Recursos i escrits a organismes.
 • Atenció i gestió de requeriments.