Maria Cortina Arderiu
Economista
Sòcia
Directora Àrea

[email protected]
Àrea Fiscal, Comptable i Mercantil

.
ASSESSORAMENT

 • Planificacions, reestructuracions empresarials i
  patrimonials i estudis fiscals-comptables.
 • Estudis repercussió impostos renda i societats.
 • Inspeccions Agència Tributària i Economia i Finances.
 • Constitució societats, ampliacions capital,
  transm. participacions, …
 • Aportacions plans de pensions, amortitzacions hipoteca, …
 • Anàlisi de balanços, marges, ratis financers, …
 • Anàlisi de costos i desviacions pressupostàries, …
 • Avaluació estats financers i plans de viabilitat.
 • Subvencions oficials.
 • Consultes, circulars, avisos, conferències, …
 • Butlletí informatiu setmanal.
  .

Gemma Porta
Economista
Cap Administrativa Comptable
[email protected]

Pep Fillat
Ciències Empresarials
Cap Administratiu Fiscal
[email protected]

Xavier Botigué
Administració i Direcció d'Empreses
ESADE
[email protected]

Inés Castellà
Economista
[email protected]

Estela Roc
Economista
[email protected]

Meritxell Alzuria
Advocada
[email protected]

Montse Prieto
Ciències Empresarials
[email protected]

Carme Gardel
Ciències Empresarials
[email protected]

Chantal Balasch
Administració i Direcció d'Empreses
[email protected]

Cristina Camarasa
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

Karina E. Tejera
Economista
[email protected]

Rocío Villatoro
Ciències Empresarials
[email protected]

 
Álvaro Sierra
Advocat
[email protected]

Eva Pérez
Tècnica Gestió Administrativa
[email protected]

 

GESTIÓ

RENDA

 • Pagaments fraccionats trimestrals.
 • Regularització anual dels mòduls.
 • Amortització béns inversió -mòduls-.
 • Liquidació trimestral de retencions en lloguers i interessos.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments i interessos.
 • Declaració anual informativa de les entitats en
  règim d’atribució de rendes.
 • Canvis d’opcions de tributació.
  .

I.V.A.

 • Declaracions mensuals o trimestrals.
 • Elaboració resum anual.
 • Regularització anual mòduls.
 • Canvis de règims.
 • Estudi d’aplicació de la regla de la prorrata.
 • Sol·licitud devolució no establerts.
  .

SOCIETATS

 • Pagaments a compte -segons opció-.
 • Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, …
 • Resum anual de retencions d’arrendaments, interessos, dividends, …
 • Precàlculs del tancament fiscal de l’exercici.
  .

OPERACIONS TERCERES PERSONES

 • Declaració anual de clients i proveïdors.
  .

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

 • Declaració intrastat.
 • Declaració recapitulativa.
  .

COMUNITATS PROPIETARIS

 • Domiciliació rebuts.
 • Llibres d’ingressos i despeses.
 • Convocatòria reunions.
  .

AGRICULTORS I RAMADERS

 • Llibres d’ingressos.
 • Llibres d’I.V.A.
 • Llibres de béns d’inversió.
  .

MÒDULS

 • Llibres d’I.V.A. suportat.
 • Llibres de béns d’inversió.
  .

DIRECTA SIMPLIFICADA

 • Llibres d’ingressos i despeses.
 • Llibres de béns d’inversió.
 • Llibres de provisions de fons i bestretes.
 • Llibres d’I.V.A.
 • Seguiment continuat resultat comptable.
  .

DIRECTA NORMAL

 • Llibre diari, major, inventaris, balanços, …
 • Llibres d’I.V.A. i registres auxiliars.
 • Impost de societats.
 • Dipòsit dels comptes anuals.
 • Legalització llibres.
 • Seguiment continuat resultat comptable.

ALTRES IMPOSTOS

 • Impost sobre Estades i Establiments Turístics.
 • Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica.

ALTRES GESTIONS

 • Auditoria Fiscal.
 • Atenció i seguiment de requeriments.
 • Beques, certificats, …
 • Plans de viabilitat.
 • Informes econòmico-financers.
 • Anàlisi i preparació documentació per a crèdits (línies ICO, línies descompte, …).
 • Valoració d’empreses.