Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

16.07.2018 · LA VALORACIÓ DELS IMMOBLES PER HISENDA NO POT CONSISTIR A MULTIPLICAR EL VALOR CADASTRAL PER UN COEFICIENT

El Tribunal Suprem en la seva sentència del 23 de maig del 2018, ha confirmat, fixant doctrina, que les valoracions administratives d’immobles a l’efecte de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (i en qualsevol altre tribut en el qual la base imposable es determini per referència al “valor real”) no es poden realitzar multiplicant el valor cadastral per índexs o coeficients. I això ja que aquest mètode, excessivament genèric, no té en compte les característiques del bé concret. Solament serà vàlid si l’administració complementa la seva valoració amb una comprovació directa de l’immoble.


Llegeix la notícia completa »

16.07.2018 · PRINCIPALS NOVETATS LABORALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’aproven els límits màxims i mínims de les bases de cotització i s’estableix una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals (3.000 euros anuals), per la conversió a indefinits a temps complet dels contractes per a la formació i l’aprenentatge signats amb joves beneficiaris de l’ajuda econòmica d’acompanyament per a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.


Llegeix la notícia completa »

16.07.2018 · L’ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Qualsevol soci (o diversos socis conjuntament) que sigui titular d’un determinat percentatge (5% en el cas de societats de responsabilitat limitada, i 1% en el de les societats anònimes, excepte previsió estatutària que hagi minorat aquests percentatges), té dret a exigir als administradors la presència d’un notari que estengui acta de la junta general.


Llegeix la notícia completa »

09.07.2018 · APROVADA L’AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT A CINC SETMANES A PARTIR DEL 5 DE JULIOL DE 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’amplien els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual se’n podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.


Llegeix la notícia completa »

09.07.2018 · MESURES FISCALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha publicat la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018, que conté, entre altres mesures fiscals, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per a natalitat i guarderia, i ampliació de xecs familiars per discapacitat, l’augment de 20 al 30% de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació en l’IRPF, la pròrroga de l’impost sobre el patrimoni pel 2018, així com la rebaixa del tipus reduït de l’IVA del 10% per a les entrades a sales cinematogràfiques.


Llegeix la notícia completa »

09.07.2018 · PROTECCIÓ DE DADES: GUIA PER A LA GESTIÓ I NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT

Una de les novetats destacades del nou Reglament general de protecció de dades (RGPD), des del 25 de maig de 2018, és que  el responsable del tractament ha de notificar la bretxa de la seguretat quan tingui coneixement que s’ha produït a l’autoritat de control competent, com a molt tard en les 72 hores següents d’haver-ne tingut constància. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha presentat la Guia per a la gestió i notificació de bretxes de seguretat amb l’objectiu d’oferir a les organitzacions tant recomanacions preventives com un pla d’actuació, de manera que coneguin com evitar-les i com procedir en cas que es produeixin.


Llegeix la notícia completa »

02.07.2018 · UN TREBALLADOR POT TREBALLAR PER UNA ALTRA EMPRESA DURANT LES VACANCES?

L’Estatut dels Treballadors estableix la impossibilitat de prestar serveis per al mateix empresari durant el període de vacances, però no diu res si la prestació de serveis es realitza per a un altre empresari. Aquest tema ja ha quedat resolt en la sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’octubre de 2003, que permet al treballador prestar serveis per a una altra empresa durant el període de vacances.


Llegeix la notícia completa »

02.07.2018 · LA SEVA EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICA INTRASTAT?

Estan obligats a presentar Intrastat, i a subministrar informació estadística a través de la declaració, les persones físiques o jurídiques subjectes a l’IVA, que intervenen en un intercanvi de béns amb un altre estat membre de la Unió Europea, i que superen els llindars d’exempció establerts per al període de referència (actualment 400.000 euros). El subministrament de serveis està exclòs del sistema Intrastat.


Llegeix la notícia completa »

02.07.2018 · QUÈ PASSA SI INCOMPLEIX LA SEVA OBLIGACIÓ DE DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL?

El termini màxim per aprovar els comptes anuals en junta és de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici, per la qual cosa per a la  majoria de societats (les que tanquen l’exercici a 31 de desembre de cada any) el termini màxim de presentació en el Registre Mercantil acaba el 30 de juliol. La Llei de societats de capital estableix que la responsabilitat de dipositar els comptes anuals recau en els administradors. El seu incompliment donaria lloc a la imposició d’importants sancions a la societat i al seu tancament registral, la qual cosa impediria la inscripció d’actes i documents de la societat.


Llegeix la notícia completa »

25.06.2018 · EL QUE HEM DE SABER DE LES ACTES DE LES JUNTES DE SOCIETATS

Els acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils s’han de consignar en acta, que s’estendrà o transcriurà en el llibre d’actes corresponent, amb expressió de les circumstàncies que indica la llei. Quan l’acta s’hagi de formalitzar en escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil, la seva redacció queda sotmesa al compliment d’una sèrie de requisits i continguts d’obligada inclusió, de manera que la falta d’algun d’ells impedirà la seva inscripció.


Llegeix la notícia completa »

25.06.2018 · QUANT S’HA DE PAGAR A UN EMPLEAT PER TREBALLAR UN FESTIU?

Si compta amb treballadors la jornada dels quals es realitza habitualment en diumenges i festius (per exemple, té un establiment que obre aquests dies), aboni el salari que fixi el seu conveni en proporció a la jornada treballada. Si de forma excepcional un empleat ha de treballar en festiu, compensi les hores amb descans o pagui-les-hi incrementades en un 75%.


Llegeix la notícia completa »

18.06.2018 · NOVES MESURES LEGALS EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES (L’ANOMENADA “LLEI DE DESNONAMENT EXPRÉS PER ALS OKUPES”)

Al BOE de 12 de juny, s’ha publicat la Llei 5/2018 de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges, amb entrada en vigor el 2 de juliol de 2018, que suposa una reforma per protegir la propietat privada i contribueix a lluitar contra les màfies que es lucren i que cobren oferint pisos de manera il·legal, amb la possibilitat d’interposar un judici verbal per recuperar la possessió d’un habitatge ocupat il·legalment. Amb aquest canvi normatiu, s’acceleren els terminis per fer fora els okupes  il·legals.


Llegeix la notícia completa »

18.06.2018 · CONEIX LES IMPLICACIONS FISCALS DE L’ACTIVITAT DE LLOGUER D’APARTAMENTS TURÍSTICS? COM AFECTA A L’IRPF, IVA, ITP, IAE, NO RESIDENTS, ETC.?

En els últims anys s’ha anat produint un augment cada vegada més significatiu de l’ús de l’allotjament privat per al turisme que és el que es denomina lloguer turístic i cal diferenciar-ho dels serveis que presta la indústria hotelera. No obstant això, l’habitatge que es lloga per motius turístics o vacacionals té determinades consideracions fiscals específiques que ha de conèixer. L’hi expliquem a continuació…


Llegeix la notícia completa »

18.06.2018 · DECÀLEG DE MESURES URGENTS PER ALS AUTÒNOMS DE CARA ALS PROPERS MESOS

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han d’aprovar-se en els propers mesos, algunes de les quals ja estan sent objecte de debat al Congrés, dins del Pacte de Toledo, de la Subcomissió de Treball Autònom o en el marc d’iniciatives legislatives.


Llegeix la notícia completa »

11.06.2018 · QUANT TARDA UNA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA?

En general, i des de l’entrada en vigor de la zona única de pagaments en euros, també coneguda com SEPA, tant les transferències nacionals realitzades en euros, com les internacionals -també en euros- dirigides a països pertanyents a l’espai europeu, tenen un termini màxim d’un dia hàbil. No obstant això, existeixen excepcions, com seria el cas de les transferències ordinàries instantànies. Totes aquelles que es realitzin entre dos comptes d’un mateix banc, per exemple, seran instantànies, ja que en tractar-se d’una transferència interna, solament suposa una mera anotació comptable per a l’entitat. Totes les entitats tenen una hora de tall, i si realitza la transferència moments després d’aquesta hora, l’ordre es considerarà rebuda el següent dia hàbil. Per això, és molt important tenir en compte aquesta hora, ja que, en cas de fer la transferència abans o després d’aquesta hora, trigarà 1 dia hàbil més o menys.


Llegeix la notícia completa »