Butlletí Informatiu

Notícies del butlletí de TEIXIDÓ Associats.

13.04.2018 · QUINES NOVETATS FISCALS CONTÉ EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS PEL 2018?

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del 5 d’abril de 2018 s’ha publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté en matèria tributària una sèrie de novetats o modificacions que afecten, entre altres tributs, a l’IRPF, a l’impost sobre societats, IAE, IVA al mateix temps que es fixa l’interès de demora i interès legal dels diners i l’IPREM per 2018.


Llegeix la notícia completa »

13.04.2018 · MESURES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 5 d’abril de 2018, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté diverses mesures en l’àmbit laboral, com per exemple que les bases de cotització (general i autònoms) màxima i mínima a la Seguretat Social s’incrementen un 1,4%, s’amplia el permís per paternitat a 5 setmanes i es preveu la bonificació per conversió en indefinits a jornada completa dels contractes per a la formació i l’aprenentatge anteriors, entre altres mesures.


Llegeix la notícia completa »

13.04.2018 · PLA ESTRATÈGIC D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020

El pla reforça el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. A més, per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, serà prioritari actuar en l’àmbit de discriminació per gènere, es llançaran campanyes específiques, incloses les referides als plans d’igualtat en les empreses, i es potenciarà la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries. Altres línies d’actuació previstes en el pla estratègic són el control més gran de les hores treballades i del temps de treball.


Llegeix la notícia completa »

13.04.2018 · ELS AVANTATGES DEL “CONFIRMING” O PAGAMENT A PROVEÏDORS

El confirming és un servei financer que ajuda a les empreses a gestionar de forma senzilla el pagament als seus proveïdors, sense sofrir tensions de tresoreria. Aquest producte té una sèrie de valors afegits tant per al client com per al proveïdor, ja que no només els facilita finançament sinó que a més veuen afermada la relació comercial mútua.


Llegeix la notícia completa »

06.04.2018 · COMPTE ENRERE PER A L’ADAPTACIÓ AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

El pròxim 25 de maig de 2018 serà d’obligat compliment el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD). Són moltes les obligacions que tant les empreses, autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal han de conèixer i el temps és escàs, per la qual cosa és necessari adoptar sense dilació les decisions necessàries per arribar a aquest termini en situació de compliment. El risc de no fer-ho és el de possibles sancions: les multes poden arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació anual global de l’infractor. L’autoritat de control pot actuar d’ofici o per denúncia dels interessats.


Llegeix la notícia completa »

06.04.2018 · AVANÇAMENT DE MESURES FISCALS PREVISTES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2018, que conté, entre altres mesures, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per a natalitat i escoles bressol, i l’ampliació de xecs familiars per discapacitat.


Llegeix la notícia completa »

06.04.2018 · ELS PERMISOS PER MATRIMONI, NAIXEMENT I DEFUNCIÓ S’HAN DE GAUDIR A PARTIR DEL PRIMER DIA LABORABLE

El Tribunal Suprem, en la seva sentència del 13 de febrer de 2018, introdueix importants canvis en la interpretació que fins ara es realitzava sobre l’aplicació efectiva de les llicències retribuïdes, ja que fins ara, excepte en algunes excepcions, el còmput començava a comptar l’endemà de l’esdeveniment del fet que donava origen als dies de permís retribuït. La sentència estableix clarament que els permisos retribuïts per matrimoni (15 dies) i per naixement d’un fill o per defunció d’un familiar (dos dies) s’han de començar a computar a partir de la primera jornada laborable que segueixi al fet que el motiva.


Llegeix la notícia completa »

06.04.2018 · SAP QUE POT RECUPERAR LES DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA SEVA HIPOTECA?

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem les despeses de notaria i registre corresponents a la hipoteca han d’anar a compte del banc per ser el beneficiari que el contracte es formalitzi en escriptura pública i s’inscrigui en el registre. L’única despesa que ha qüestionat el Tribunal Suprem en la seva recent sentència del 28 de febrer de 2018 és l’impost d’actes jurídics documentats (AJD), però no posa en qüestió la resta de despeses reclamables (pagaments de notaria, gestoria, taxació, etc.), que ja van ser declarats nuls per aquest mateix Tribunal el 23 de desembre de 2016.


Llegeix la notícia completa »

23.03.2018 · AIXÍ ES COMPORTA EL CONSUMIDOR EN LÍNIA SEGONS LA SEVA EDAT

Així com evoluciona i creix l’Internet així creix i canvia el consumidor online. Les dinàmiques de promocionar i al final de compra s’han d’adaptar a les exigències del mercat, que en general van a adaptades al comportament segons les edats i a mesura que apareguin noves tendències i formes de comunicació.


Llegeix la notícia completa »

23.03.2018 · Preparat per a la campanya de renda i patrimoni 2017?

Abans de fer les declaracions de la renda i del patrimoni de l’exercici 2017 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l’AEAT. Recordi que és molt important revisar l’esborrany de la declaració amb atenció i, si escau, modificar-lo abans de la seva confirmació. Deixi’s assessor per un professional expert….


Llegeix la notícia completa »

23.03.2018 · QUINES EMPRESES HAURAN DE COMPTAR AMB UN DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES?

A partir del pròxim 25 de maig de 2018 entra en vigor el nou Reglament Europeu General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, una norma que serà d’aplicació obligatòria a partir d’aquesta data i que imposa a les empreses nombrosos deures en relació a la privadesa. Una de les exigències que introdueix és la designació obligatòria d’un delegat de protecció de dades o Data Protection Officer (DPO, per les seves sigles en anglès) per vetllar o supervisar que es realitza el compliment de la normativa de LOPD adequadament, en el cas d’autoritats i organismes públics, entitats que realitzin una observació habitual i sistemàtica de les persones a gran escala, i entitats que tinguin entre les seves activitats principals el tractament, també a gran escala, de dades sensibles.


Llegeix la notícia completa »

23.03.2018 · EN QUIN EXERCICI DE L’IRPF S’HAN D’IMPUTAR ELS PAGAMENTS DEL FOGASA?

Tant el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) com la Direcció General de Tributs, en relació amb la imputació en l’IRPF de les percepcions dels rendiments del treball reportats en períodes impositius anteriors sense haver estat cobrats, mantenen el criteri general que s’han d’imputar a l’any en què les rendes impagades van ser exigibles. Però si el retard en el cobrament es deu a l’existència d’un procés o litigi judicial (per exemple, si es discutia si l’afectat tenia dret al cobrament), els salaris s’imputen en l’IRPF de l’any en què la resolució judicial adquireixi fermesa.


Llegeix la notícia completa »