Òscar Berengueres Oromí
Advocat

Soci
Director Àrea

oberengueres@teixido.net
Àrea Jurídica

.

ASSESSORAMENT

 • Demandes, defensa, assistència i representació davant
  tots els òrgans judicials.
 • Planificacions, estudis i accions preventives.
 • Contractes mercantils i de lloguer.
 • Consultes, circulars, avisos, conferències, …
 • Butlletí informatiu trimestral despatx.
 • Estudi i seguiment de la normativa aplicable..

.

Laia Curià
Advocada
lcuria@teixido.net

Montse Soldevila
Advocada
msoldevila@teixido.net

Lorena Cazorla
Advocada
lcazorla@teixido.net

   
  Ester Bach
Gestió Administrativa
ebach@teixido.net

 

GESTIÓ

DRET LABORAL

 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Expedients disciplinaris.
 • Prestacions seguretat social: jubilacions, invalideses, …
 • Mob. funcional, geogràfica, canvis condicions de treball, ….

DRET FISCAL I MERCANTIL

 • Defensa i representació inspeccions hisenda, …
 • Actuacions davant el Tribunal Econòmic-Administratiu.
 • Contractació mercantil: subministres, distrib., comissió, …
 • Operacions societàries: constitucions, dissolucions, …
 • Responsabilitat dels administradors de societats..

DRET ADMINISTRATIU

 • Dret del medi ambient: mesures correctores, …
 • Llei de protecció de dades.
 • Dret urbanístic.
 • Expedients sancionadors: multes, sancions, …
 • Assessorament ajuntaments..

DRET IMMOBILIARI

 • Contractació: compravenda, lloguers, …
 • Arrendaments: desnonaments, actualitzacions de renda, …
 • Propietat horitzontal: comunitats de propietaris.
 • Dret registral.
 • Edificació: responsabilitat dels constructors, arquitectes, ….

DRET CONCURSAL

 • Plans de viabilitat, preparació i estudi.
 • Conveni pre-concursal..

ACCIONS DE RESPONSABILITAT

 • Responsabilitat professional.
 • Responsabilitat per danys.
 • Accidents de circulació..

RECLAMACIONS DE QUANTITAT

 • Gestions de cobrament: morositat, impagats, …
 • Arbitratges i transaccions.
 • Procediment executiu: lletres de canvi, pagarés, …
 • Procediment hipotecari..

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

 • Separacions i divorcis.
 • Mediacions.
 • Filiacions: adopcions, …
 • Successions hereditàries.